Privacybeleid Talenten

Bij deze onze omgang met uw gegevens en uw rechten in zake Informatie volgens artikel 13,14 en 21 AVG. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons en daarom informeren wij u welke persoonlijke gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt.

Kennisgeving gegevensbescherming van:

8vance Matching Technologies BV

Kazernestraat 15a

5928 NL Venlo

Nederland

 

Algemeen directeuren: Johannes A.G. Stoffels, Peter van Marwyk

 

Wij, 8vance Matching Technologies BV, nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. De wettelijke eisen vragen om uitgebreide transparantie over de verwerking van persoonsgegevens. Alleen als de verwerking voor u als betrokkene begrijpelijk is, bent u voldoende geïnformeerd over het doel en de omvang van de verwerking. Deze algemene informatie over gegevensbescherming legt u daarom uit welke zogenaamde persoonsgegevens door ons worden verwerkt. De informatie wordt verstrekt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dient om de gegevensverwerkingsprocessen transparant te maken.

 

Inhoud:

 1. naam en contactgegevens van de verantwoordelijke instantie
 2. verzamelen en opslaan van persoonsgegevens; soort, doel en gebruik
 3. verstrekken van gegevens aan derden
 4. uw rechten als betrokkene
 5. uw recht om bezwaar te maken
 6. gegevensverwerking via onze website

 

1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke instantie

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens door 8vance Matching Technologies BV.

Verantwoordelijke instantie is:

8vance Matching Technologies BV
Kazernestraat 15a

5928 NL Venlo

Nederland

Tel: +31 (0)77 8080 140
E-mail: info@8vance.com

 

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op:

 

Jasmin Lieffering

Verdener Landstraße 4

31623 Drakenburg

E-mail: info@litc.de

 

2. Doeleinden en rechtsgrondslag van de verwerking

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese

Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG), voor zover dit noodzakelijk is voor de beslissing over het aangaan van een arbeidsrelatie met ons.

De rechtsgrondslag hiervoor is art. 88 AVG ten behoeve van de arbeidsrelatie, indien dit noodzakelijk is voor de beslissing over het aangaan van een arbeidsrelatie.

 

Verder kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken indien dit noodzakelijk is voor het nakomen van wettelijke verplichtingen (art. 6 lid 1 lit. c  AVG) of voor het verdedigen of doen gelden van rechtsvorderingen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f AVG.

 

Als u ons uitdrukkelijk toestemming geeft om persoonlijke gegevens te verwerken voor  specifieke doeleinden, wordt de rechtmatigheid van deze verwerking gegeven op basis van uw toestemming volgens art. 6 lid 1 lit. a AVG. De gegeven toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

 

3. Categorieën van persoonsgegevens

We verwerken alleen gegevens die verband houden met uw registratie op ons platform.

Registratie:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Wachtwoord

 

Profiel (optioneel):

 • Huidig beroep
 • Skills, competenties en kennisgebieden
 • Professionele ervaring
 • Opleiding
 • Taalvaardigheden
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Beschikbaarheid (uren/week)
 • Gewenste werkplek
 • Rijbewijs
 • Sociale mediakanalen
 • Website
 • Portfolio
 • Mogelijke fysieke en/of mentale beperkingen en mogelijkheden
 • Gewenste toekomstige functie
 • Ambitieskills
 • Drijfverentest
 • Profielfoto

 

 

4. Bronnen van de gegevens

We verwerken persoonsgegevens die we ontvangen als onderdeel van je registratie op ons platform. Je registreert je op ons platform om de best passende vacatures te ontvangen.

 

 

5. Ontvanger van de gegevens

Uw persoonsgegevens worden namens ons verwerkt op basis van contracten voor orderverwerking conform art. 28  AVG. In deze gevallen zorgen wij ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de bepalingen van de AVG. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om uw profiel te matchen met vacatures die door bedrijfspartners worden aangeboden op het platform om u in contact te brengen met bedrijfspartners. U kunt op ieder moment de zichtbaarheid van uw profiel beperken.

Uw gegevens kunnen worden ingezien door bedrijven die vacatures op ons portaal plaatsen en sollicitanten zoeken, en door onze dienstverleners die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure. We hebben strikte geheimhoudingsovereenkomsten gesloten met onze dienstverleners.

 

 

6. Inloggen en cookiegebruik

We willen u informeren dat ons vacatureportaal cookies gebruikt om u een soepele en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Wanneer u inlogt op uw sollicitantenaccount, blijft u automatisch ingelogd, zelfs als u de sollicitatie sluit of de browser afsluit. Hierdoor hebt u sneller toegang tot uw sollicitatiegegevens en huidige vacatures. Houd er echter rekening mee dat deze functie een permanente verbinding met je account op je apparaat in stand houdt, tenzij je actief uitlogt.

Deze cookies slaan geen gevoelige persoonlijke informatie op en worden alleen gebruikt om uw gebruik van het vacatureportaal te vergemakkelijken. U hebt de mogelijkheid om op elk gewenst moment uit te loggen uit uw account als u de toegang tot uw profiel wilt beperken.

 

 

7. Google maps

Wanneer je Google Maps op ons platform gebruikt, wordt de kaart rechtstreeks vanuit je lokale browser opgevraagd, waarbij alleen de coördinaten naar Google worden verzonden om de kaart te kunnen weergeven. Dit stelt ons in staat u geografische informatie te verstrekken en u bijvoorbeeld de locatie van ons bedrijf te tonen. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens of identificatiegegevens doorgegeven. Uw IP-adres wordt uitsluitend verwerkt voor de technische overdracht van de kaartgegevens en blijft anoniem.

 

8. Overbrengen naar een derde land

Er vindt geen overdracht van uw gegevens naar een derde land plaats.

 

 

9. Duur van de gegevensopslag

We bewaren uw persoonlijke gegevens totdat uw account wordt verwijderd, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze gegevens te bewaren.

 

 

10. Uw rechten als betrokkene

Elke betrokkene heeft recht op:

 • Informatie
 • Correctie
 • Verwijdering
 • Beperking van verwerking
 • Dataportabiliteit
 • Recht van bezwaar

volgens artikel 15 – 21 AVG

In detail betekent dit dat:

Recht op informatie: u kunt informatie opvragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Dit geldt in het bijzonder voor de doeleinden van de gegevensverwerking, de categorieën van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers, indien van toepassing, de opslagperiode, de oorsprong van uw gegevens, indien van toepassing, en zinvolle informatie over de details, indien van toepassing.

Recht op correctie: U kunt op ieder moment een correctie van onjuiste of aanvulling van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen zelf doorvoeren.

Recht op wissen: U kunt verzoeken om het wissen van uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen, tenzij de verwerking ervan noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de naleving van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims. U kunt op ieder moment uw account zelf verwijderen en daarmee wordt ook uw data verwijderd.

Recht op beperking van de verwerking: U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens als de juistheid van de gegevens door u wordt betwist of als de verwerking onwettig is. U hebt dit recht ook als we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Bovendien hebt u dit recht als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt over te dragen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. U kunt ook verzoeken om rechtstreekse overdracht van de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, waar dit mogelijk is.

Herroepingsrecht: U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De gegevensverwerking op basis van de ingetrokken toestemming mag dan niet langer worden voortgezet voor de toekomst.

Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is, bijvoorbeeld als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens op onwettige wijze verwerken. De bevoegde autoriteit voor ons is:

Autoriteit Persoonsgegevens

Hoge Nieuwstraat 8

2514 EL, Den Haag

Tel.: +31 (0)88 1805250
Fax: +31 (0)88 0712140
E-mail: privacy@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Web: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

 

11. Uw recht om bezwaar te maken

Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Als u gebruik wilt maken van uw recht op bezwaar, is een kennisgeving in tekstvorm voldoende. U kunt ons daarom schrijven, een fax sturen of per e-mail contact met ons opnemen. U vindt onze contactgegevens onder punt 1 van deze gegevensbeschermingsverklaring.

 

 

12. Gegevensverwerking online

De verwerking van bepaalde persoonlijke gegevens, waaronder het IP-adres van websitebezoekers, vindt ook plaats via onze website op www.8vance.com. Aanvullende informatie over gegevensbescherming is daarom online te vinden op www.8vance.com/nl/privacy-policy.