Privacybeleid website

N.B. Deze pagina toont het privacy beleid voor onze website. Het privacy beleid voor onze dienstverlening treft u hier.

We zijn blij dat u onze website bezoekt. De bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website is erg belangrijk voor ons. Daarom informeren wij u op dit moment welke van uw persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op de website van de 8vance, die kan worden bereikt onder het domein www.8vance.com evenals de verschillende subdomeinen (“onze website”).

Wie is verantwoordelijk en hoe bereik ik u?

Verantwoordelijkheid

voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU

8vance Matching Technologies BV

Kazernestraat 15a

5928 NL Venlo

Netherlands

info@8vance.com

Functionaris gegevensbescherming

Jasmin Lieffering – LITC
Bärenmarsch 3
31623 Drakenburg
DE
Jasmin Lieffering
info@litc.de

Waar gaat dit over?

Deze gegevensbeschermingsverklaring voldoet aan de wettelijke vereisten voor transparantie bij de verwerking van persoonsgegevens. Dit is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld informatie zoals uw naam, uw leeftijd, uw adres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum, uw e-mailadres, uw IP-adres of gebruikersgedrag bij het bezoeken van een website. Informatie waarmee we niet (of alleen met onevenredige inspanning) persoonlijk op u kunnen betrekking hebben, bijv. door anonimisering zijn geen persoonsgegevens. De verwerking van persoonlijke gegevens (bijv. Het verzamelen, opvragen, gebruiken, opslaan of verzenden) vereist altijd een wettelijke basis en een gedefinieerd doel.

Opgeslagen persoonlijke gegevens worden verwijderd zodra het doel van de De verwerking is voltooid en er zijn geen legitieme redenen om de gegevens verder te bewaren. We zullen u informeren over de specifieke bewaartermijnen en criteria voor opslag in de individuele verwerkingen. Desalniettemin bewaren we uw persoonlijke gegevens in individuele gevallen om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen en als er wettelijke bewaarplicht is.

Wie krijgt mijn gegevens?

Wij geven uw persoonsgegevens, die wij op onze website verwerken, alleen door aan derden als dit nodig is voor de vervulling van de doeleinden en in individuele gevallen wordt verzameld door de wettelijke basis (e..B. toestemming of het beschermen van legitieme belangen). Daarnaast geven we persoonsgegevens in individuele gevallen door aan derden als dit dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Potentiële ontvangers kunnen dan bijvoorbeeld zijn.B wetshandhavingsinstanties, advocaten, accountants, rechtbanken, enz.

Voor zover we dienstverleners gebruiken voor de werking van onze website, die persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met art. 28 GDPR als onderdeel van een orderverwerking namens ons, kunnen dit ontvangers van uw persoonsgegevens zijn. Zie het overzicht van elk verwerkingsproces voor meer informatie over het gebruik van processors en webservices.

Gebruik je cookies? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die we naar de browser van uw apparaat sturen en opslaan als onderdeel van uw bezoek aan onze website. Als alternatief voor het gebruik van cookies kan informatie ook worden opgeslagen in de lokale opslag van uw browser. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies of lokale opslag (technisch noodzakelijke cookies). Andere cookies stellen ons daarentegen in staat om verschillende analyses uit te voeren, zodat we bijvoorbeeld de browser die u gebruikt wanneer u onze website opnieuw bezoekt herkennen en verschillende informatie naar ons kunnen verzenden (niet nodig cookies). Cookies stellen ons in staat om onze website gebruiksvriendelijker en effectiever voor u te maken, bijvoorbeeld door uw gebruik van onze website bij te houden en door uw voorkeursinstellingen te bepalen (bijvoorbeeld land- en taalinstellingen). Als derden informatie verwerken via cookies, verzamelen ze de informatie rechtstreeks via uw browser. Cookies veroorzaken geen schade aan uw apparaat. U geen programma’s uitvoeren of virussen bevatten.

Wij informeren u over de betreffende diensten waarvoor we cookies gebruiken in de individuele verwerking. Gedetailleerde informatie over de gebruikte cookies is te vinden in de cookie-instellingen of in de Consent Manager van deze website.

Welke rechten heb ik?

Onder de voorwaarden van de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene de volgende rechten:

 • Informatie in overeenstemming met art. 15 GDPR over de gegevens die over u zijn opgeslagen in de vorm van zinvolle informatie over de details van de verwerking en een kopie van uw gegevens;

 • Correctie in overeenstemming met art. 16 AVG van onjuiste of onvolledige door ons opgeslagen gegevens;

 • Schrapping overeenkomstig art. 17 AVG van de door ons opgeslagen gegevens, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;

 • Beperking van de verwerking in overeenstemming met art. 18 GDPR, voor zover de juistheid van de gegevens wordt betwist, de verwerking onwettig is, we de gegevens niet meer nodig hebben en u weigert deze te verwijderen, omdat u deze nodig hebt om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met art. 21 AVG.

 • Gegevensportabiliteit in overeenstemming met art. 20 GDPR, voor zover u ons persoonsgegevens hebt verstrekt in het kader van toestemming overeenkomstig art. 6 sec. 1 lit. een GDPR of op basis van een contract op grond van art. 6 sec. 1 lit.b GDPR en deze werden door ons verwerkt door middel van geautomatiseerde procedures. U ontvangt uw gegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat of wij sturen de gegevens rechtstreeks door naar een andere verantwoordelijke persoon, voor zover dit technisch haalbaar is.

 • In overeenstemming met art. 21 AVG maakt u bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover deze worden uitgevoerd op basis van art. 6 sec. 1 lit. e, f GDPR en er zijn redenen om dit te doen, die voortvloeien uit uw specifieke situatie of als het bezwaar gericht is tegen direct marketing. Het recht om bezwaar te maken bestaat niet indien dwingende, dwingende redenen voor de verwerking worden bewezen of indien de verwerking wordt uitgevoerd voor de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Voor zover er geen recht is om bezwaar te maken bij individuele verwerkingen, wordt dit daarin vermeld.

 • Intrekking in overeenstemming met art. 7 sec. 3 AVG van uw gegeven toestemming met ingang van de toekomst.

 • Klacht onder art. 77 GDPR bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG. In de regel u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats, uw werkplek of ons hoofdkantoor.

Hoe worden mijn gegevens in detail verwerkt?

In het volgende informeren wij u over de individuele verwerking, de reikwijdte en het doel van de gegevensverwerking, de wettelijke basis, de verplichting om uw gegevens te verstrekken en de bijbehorende opslagtijd. Een geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen, inclusief profilering, vindt niet plaats.

Levering van de website

Type en toepassingsgebied van de verwerking

Wanneer u onze website bezoekt en gebruikt, verzamelen wij de persoonsgegevens die uw browser automatisch naar onze server verzendt. De volgende informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand:

 • IP-adres van de aanvragende computer

 • Datum en tijdstip van toegang

 • Naam en URL van het opgehaalde bestand

 • Website van waaruit toegang wordt gemaakt (verwijzer URL)

 • Gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer, evenals de naam van uw toegangsprovider

Onze website wordt niet door onszelf gehost, maar door een dienstverlener die de bovengenoemde gegevens namens ons verwerkt in overeenstemming met art. 28 GDPR ten behoeve van bovengenoemde gegevens.

Doel en rechtsgrondslag 

De verwerking wordt uitgevoerd om ons dwingend gerechtvaardigd belang bij het weergeven van onze website te waarborgen en veiligheid en stabiliteit te waarborgen op basis van artikel 6 (lit) f AVG. Het verzamelen van gegevens en de opslag in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Er is geen recht van bezwaar tegen de verwerking op basis van de uitzondering op grond van artikel 21, lid 1, AVG. Voor zover de verdere opslag van de logbestanden wettelijk verplicht is, wordt de verwerking uitgevoerd op basis van artikel 6( lid 1) lit.c GDPR. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om de gegevens te verstrekken, maar de toegang tot onze website is technisch niet mogelijk zonder het verstrekken van de gegevens.

Opslagtermijn

De bovengenoemde gegevens worden opgeslagen voor de duur van de weergave van de website [evenals om technische redenen voor een maximum van [7 dagen]].

Contactformulier

Type en toepassingsgebied van de verwerking

Op onze website bieden wij aan contact met ons op te nemen via een formulier. De informatie die via verplichte velden wordt verzameld, is vereist om de aanvraag te verwerken. Daarnaast u vrijwillig aanvullende informatie verstrekken die volgens u nodig is om het contactverzoek te verwerken.

Bij het gebruik van het contactformulier worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven aan derden.

Doel en rechtsgrondslag

De verwerking van uw gegevens met behulp van ons contactformulier wordt uitgevoerd met het oog op het communiceren en verwerken van uw verzoek op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 sec. 1 lit. een GDPR. Voor zover uw verzoek betrekking heeft op een bestaande contractuele relatie met ons, wordt de verwerking met het oog op de uitvoering van het contract uitgevoerd op basis van art. 6 sec. 1 lit.b GDPR. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om uw gegevens te verstrekken, maar het is niet mogelijk om uw verzoek te verwerken zonder de informatie op de vereiste gebieden te verstrekken. Als u deze gegevens niet wenst te verstrekken, neem dan op een andere manier contact met ons op.

Opslagtijd 

Als u het contactformulier op basis van uw toestemming gebruikt, slaan we de verzamelde gegevens van elk verzoek voor een periode van drie jaar op, te beginnen met het invullen van uw verzoek of totdat uw toestemming is ingetrokken.

Nieuwsbrief

Type en toepassingsgebied van de verwerking

Als u zich inschrijft om onze nieuwsbrief op onze website te ontvangen, verzamelen wij uw e-mailadres en evenals uw naam en slaan deze informatie op samen met de datum van registratie en uw IP-adres. U ontvangt dan een e-mail waarin wordt bevestigd dat u zich inschrijft voor de nieuwsbrief (dubbele opt-in). Als u de registratie niet binnen [XX uur] bevestigt, wordt dit automatisch verbeurd verklaard en worden de gegevens niet verwerkt voor het versturen van de nieuwsbrief.

Voor het versturen van de nieuwsbrief maken we gebruik van een dienst van Mailchimp  die uw persoonsgegevens namens ons verwerken in overeenstemming met art. 28 GDPR. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Doel en rechtsgrondslag 

Wij verwerken uw gegevens met het oog op het versturen van de nieuwsbrief op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 sec. 1 lit. een GDPR. Door u af te melden voor de nieuwsbrief, u uw intrekking op elk gewenst moment aangeven in overeenstemming met art. 7 sec. 3 GDPR met ingang van de toekomst. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om uw gegevens te verstrekken, maar het is niet mogelijk om de nieuwsbrief te verzenden zonder het verstrekken van uw gegevens.

Opslagtijd 

Na registratie voor de nieuwsbrief bewaren we de gegevens maximaal 24 uur totdat de registratie is bevestigd. Na een succesvolle bevestiging slaan we uw gegevens op totdat uw toestemming is ingetrokken (afmelden voor de nieuwsbrief).

Google Fonts

Type en toepassingsgebied van de verwerking 

We gebruiken Google Fonts van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, als een dienst om lettertypen te leveren voor ons online aanbod. Als u deze lettertypen wilt verkrijgen, maakt u verbinding met servers van Google Ireland Limited en draagt u uw IP-adres over.

Doel en rechtsgrondslag

Het gebruik van Google Fonts is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. interesse in een uniforme bepaling en de optimalisatie van ons online aanbod in overeenstemming met art. 6 sec. 1 lit. f. GDPR.

Opslagtijd 

De werkelijke opslagtijd van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Zie voor meer informatie het privacybeleid voor Google Fonts: https://policies.google.com/privacy.

Linkedin Ads

Type en toepassingsgebied van de verwerking 

We hebben LinkedIn Ads geïntegreerd op onze website. LinkedIn Ads is een dienst die wordt geleverd door LinkedIn Corporation die zich richt op gebruikers bij het weergeven van advertenties. LinkedIn Ads gebruikt cookies en andere browsertechnologieën om het gedrag van gebruikers te evalueren en gebruikers te herkennen. LinkedIn Ads verzamelt informatie over bezoekersgedrag op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van reclame te optimaliseren. Bovendien biedt LinkedIn Ads gerichte reclame op basis van gedragsprofielen en geografische locatie. Uw IP-adres en andere id’s, zoals uw gebruikersagent, worden naar de provider verzonden. In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van LinkedIn Ads die LinkedIn Corporation Sunnyvale, California, US.

Webtrackingtechnologieën worden gebruikt om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen te maken. Deze profielen worden niet met u als natuurlijk persoon samengevoegd, maar worden bijvoorbeeld gebruikt voor segmentatie bij het weergeven van advertenties.

Doel en rechtsgrondslag 

Wij verwerken gegevens met behulp van LinkedIn Ads met het oog op het optimaliseren van onze advertentiecampagnes en voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 sec. 1 lit. GDPR.

Opslagtijd 

De werkelijke opslagtijd van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door LinkedIn Corporation. Zie voor meer informatie het privacybeleid voor LinkedIn Ads: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

Linkedin Insight-Tag

Type en toepassingsgebied van de verwerking

We gebruiken LinkedIn Insight-Tag van LinkedIn Corporation, Sunnyvale, California, US om doelgroepen te creëren, bezoekersgroepen van ons online aanbod te segmenteren, conversiepercentages te identificeren en deze vervolgens te optimaliseren. Dit is vooral het geval wanneer u interactie hebt met advertenties die we bij LinkedIn Corporation hebben geplaatst. Daartoe biedt LinkedIn Corporation een retargeting van websitebezoekers om gerichte advertenties buiten onze website weer te geven.

LinkedIn Insight-Tag verzamelt gegevens over bezoeken aan onze website, waaronder URL, verwijzer-URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen (user agent) en tijdstempels. Deze gegevens worden gebruikt om geanonimiseerde rapporten weer te geven op de doelgroep en advertentieprestaties van de website.

Doel en rechtsgrondslag

Wij verwerken uw gegevens met behulp van LinkedIn Insight-Tag met het oog op het optimaliseren van onze website en voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 sec. 1 lit. GDPR.

Opslagtijd

De werkelijke opslagtijd van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door LinkedIn Corporation. Zie voor meer informatie het LinkedIn Insight-Tag privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

New Relic JS AGent

Type en toepassingsgebied van de verwerking

We hebben de New Relic JS Agent geïntegreerd op onze website. New Relic JS Agent is een service van New Relic, Inc. die cloudgebaseerde software ontwikkelt waarmee website- en applicatie-eigenaren de prestaties van hun services kunnen volgen.

New Relic JS Agent biedt ons de mogelijkheid om de stabiliteit van onze diensten vast te leggen en te verbeteren door het systeem en codefouten te monitoren.

Uw IP-adres en uitgevoerde activiteiten worden verzameld op onze website. In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van New Relic JS Agent die New Relic, Inc. San Francisco, California, US.

Doel en rechtsgrondslag

Het gebruik van New Relic JS Agent is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. interesse in het optimaliseren van onze diensten in overeenstemming met art. 6 sec. 1 lit. f. GDPR.

Opslagtijd

De werkelijke opslagtijd van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door New Relic, Inc.. Zie voor meer informatie het privacybeleid voor New Relic JS Agent: https://newrelic.com/termsandconditions/privacy.

Pinterest CDN

Type en toepassingsgebied van de verwerking

We gebruiken Pinterest CDN om de inhoud van onze website goed te leveren. Pinterest CDN is een Pinterest Inc. dienst die fungeert als het Content Delivery Network (CDN) op onze website.

Een CDN helpt om inhoud van ons online aanbod te leveren, met name bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u toegang krijgt tot deze inhoud, maakt u verbinding met Pinterest Inc. servers, 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, United States, het verzenden van uw IP-adres en, indien van toepassing, browsergegevens zoals uw gebruikersagent. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovenstaande doeleinden en voor het onderhoud van de veiligheid en functionaliteit van Pinterest CDN.

Doel en rechtsgrondslag

Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. interesse in een veilige en efficiënte voorziening en de optimalisatie van ons online aanbod in overeenstemming met art. 6 sec. 1 lit. f. GDPR.

Opslagtijd

De werkelijke opslagtijd van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door Pinterest Inc.. Zie voor meer informatie het privacybeleid voor Pinterest CDN: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

Wix

Type en toepassingsgebied van de verwerking

Onze website is gemaakt met de website modulaire systeem Wix. Wix is een Wix.com, Inc-service die webontwikkelingstechnologie, webontwerp- en lay-outtools, domeinhosting en andere marketing- en workflowbeheertoepassingen biedt.

We gebruiken Wix onder andere voor webhosting en de presentatie van onze website. Daarnaast verzamelt Wix statistische gegevens over uw bezoek aan onze website.

De volgende gegevens worden meestal verzonden: website toegankelijk, datum en tijd van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van of een retrieval succesvol was, browser type en browser versie, besturingssysteem van de gebruiker, de eerder bezochte website (verwijzer) en het IP-adres.

Deze loggegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovenstaande doeleinden, evenals voor het onderhoud van de veiligheid, functionaliteit en optimalisatie van het aanbod van Wix.

Doel en rechtsgrondslag

Het gebruik van de dienst is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. interesse in een veilige en efficiënte voorziening, evenals de optimalisatie van ons online aanbod in overeenstemming met art. 6 sec. 1 lit. f. GDPR.

Opslagtijd

De werkelijke opslagtijd van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door Wix.com, Inc. Zie voor meer informatie het privacybeleid voor Wix: https://de.wix.com/about/privacy.

Wix CDN

Type en toepassingsgebied van de verwerking

We gebruiken Wix CDN om de inhoud van onze website goed te leveren. Wix CDN is een Wix.com, Inc dienst die fungeert als het Content Delivery Network (CDN) op onze website.

Een CDN helpt om inhoud van ons online aanbod te leveren, met name bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u toegang krijgt tot deze inhoud, maakt u verbinding met Wix.com, Inc servers, , het verzenden van uw IP-adres en, indien van toepassing, browsergegevens zoals uw gebruikersagent. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovenstaande doeleinden en voor het onderhoud van de veiligheid en functionaliteit van Wix CDN.

Doel en rechtsgrondslag

Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. interesse in een veilige en efficiënte voorziening en de optimalisatie van ons online aanbod in overeenstemming met art. 6 sec. 1 lit. f. GDPR.

Opslagtijd

De werkelijke opslagtijd van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door Wix.com, Inc. Zie voor meer informatie het privacybeleid voor Wix CDN: https://de.wix.com/about/privacy.