Algemene Gebruiksvoorwaarden

8vance Matching Technologies BV (8vance)

 

  1. Omvang

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het 8vance platform (‘8vance Platform’) door een potentiële werkgever of intermediair (‘Klant’). Het 8vance Platform wordt aan Klanten ter beschikking gesteld en stelt hen in staat om Vacatures en Talenten (m/v) op het 8vance Platform te registreren en deze te matchen met Talenten (m/v) en Vacatures uit andere bronnen (‘Service’).

1.2. Voor het doel van registratie, die een aanbod is om een contractuele relatie aan te gaan, dient de Klant de volgende informatie te verstrekken:

– Naam van de organisatie

– Uw naam

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mail

– Het registratienummer van de organisatie.

 

1.3 In het geval van correcte registratie ontvangt de Klant een bevestiging per e-mail van 8vance. Bevestiging van registratie resulteert in een overeenkomst voor het gebruik van het 8vance platform.

  1. Procedure

2.1. Door gebruik te maken van het 8vance Platform kunnen Klanten hun vacatures en talenten volledig automatisch matchen met alle beschikbare talenten en vacatures die op het 8vance Platform zijn geregistreerd, afhankelijk van de Service geselecteerd op het 8vance Platform.

 

2.2. Na registratie van een vacature en het aanklikken van de knop ‘activeren’ wordt de vacature gematcht. Als gevolg van het matchingproces genereert het 8vance Platform een overzicht van Talenten met de hoogste score in grafische vorm (‘Radar view’) en als keuzelijst. 8vance kan noch de juistheid, noch de volledigheid van gegenereerde profielen garanderen, noch de feitelijke geschiktheid (inclusief kwalificaties en expertise) met betrekking tot vacatures, zoals die door de Klant zijn geregistreerd.

 

2.3. Het 8vance Platform biedt verschillende mogelijkheden om contact op te nemen met Talenten, zoals een telefoonnummer, e-mail, adres, alsook de contactgegevens van hun werkgever voor het geval zij zich op verzoek van hun werkgever hebben geregistreerd in het kader van het Jobliebe-initiatief gedurende de coronacrisis.

Klanten kunnen zelfstandig en onafhankelijk beslissen of ze al dan niet contact opnemen met een bepaald potentieel Talent. Het contact wordt door de Klant gelegd en geschiedt voor eigen risico en kosten. Klanten zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle wettelijke bepalingen met betrekking tot het contacteren van of het werven van potentiële Talenten.

  1. Gebruik van het 8vance Platform

3.1. Na registratie voor het 8vance Platform met een gebruikersnaam en een wachtwoord, ontvangt de Klant een e-mail ter bevestiging van de registratie.

Een gebruikersaccount kan slechts door één natuurlijk persoon (‘geautoriseerde gebruiker’) worden gebruikt. Indien de Klant toegang tot het 8vance Platform wil krijgen voor meerdere medewerkers, dient hij contact op te nemen met 8vance.

3.2. De Klant moet ervoor zorgen dat de inloggegevens te allen tijde geheim blijven, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot het 8vance Platform. Zodra 8vance redenen heeft om aan te nemen dat inloggegevens door onbevoegden worden gebruikt, kan 8vance het gebruikersaccount blokkeren.

3.3. De Klant zal de data, de inhoud of andere functionaliteiten van het 8vance Platform niet kopiëren, wijzigen, aanpassen, reproduceren, gebruiken of vertalen met het oog op het opzetten van een eigen database, verspreiden, doorgeven, reconstrueren, ontleden of uit elkaar halen. Het is de Klant verboden om de beveiliging van het 8vance Platform te schenden of te proberen te omzeilen, alsmede om zwakke plekken van het systeem of het netwerk te onderzoeken, te testen of te onderzoeken, of om de beveiliging of authenticatiemaatregelen te schenden.

 

3.4. 8vance zal zich vanaf de ingangsdatum als goed opdrachtnemer naar behoren inspannen om de Dienst te verlenen. De Dienst zal worden verleend op een “as is” basis. Het gebruik van de Dienst door Klant en Eindgebruikers is voor rekening en risico van Klant.

 

3.5. 8vance verleent aan Klant voor de duur en onder de voorwaarden van de Overeenkomst het recht om de 8vance Platform te gebruiken zoals beschreven in dit artikel (de “Licentie”), onder de voorwaarde dat Klant tijdig alle Vergoedingen betaalt.

 

3.6. Klant mag de Dienst gebruiken voor de interne doeleinden van zijn organisatie. Klant mag de Dienst ook laten gebruiken door Eindgebruikers buiten zijn organisatie voor zover deze gebruiksvormen deel uitmaken van de geleverde Diensten door 8vance. Klant mag de Dienst niet aan derden aanbieden.

 

3.7. Na voorafgaande kennisgeving mag 8vance wijzigingen in de 8vance Platform aanbrengen, de Dienst onderbreken en de toegang tot de Dienst tijdelijk blokkeren (bijvoorbeeld als gevolg van onderhoud, updates en/of uitbreiding van de werkzaamheden door 8vance met betrekking tot de Dienst). Klant heeft in dat geval geen recht op compensatie of verrekening van de Vergoedingen.

 

3.8. Indien een wijziging in de 8vance Platform leidt tot een wijziging van de functionaliteit, zal 8vance Klant hiervan op de hoogte stellen.

 

 

  1. Persoonlijke gegevens

 

4.1. Afhankelijk van de met 8vance overeengekomen Diensten heeft de Klant toegang tot persoonsgegevens. De Klant treedt voor 8vance op als gegevensverwerker met betrekking tot deze persoonsgegevens zoals gedefinieerd in deze verwerkersovereenkomst: hier.

 

4.2. Afhankelijk van de met 8vance overeengekomen Services kan de Klant 8vance-services gebruiken als gegevensverwerker voor persoonsgegevens waarvoor de Klant de Gegevensbeheerder is. Voor dit geval is de volgende link naar de verwerkersovereenkomst van toepassing.

 


  1. Aansprakelijkheid

 

5.1. 8vance biedt dit 8vance Platform en service “as is” aan. De technische functionaliteit is gebaseerd op vergelijkbare webaanbiedingen.

5.2. Eventuele afspraken tussen Klant en een Talent of en andere bedrijf binden 8vance niet. 8vance is niet aansprakelijk voor de nakoming van overeenkomsten tussen Klant en Talent of en ander bedrijf en is niet gehouden tot handhaving van dergelijke overeenkomsten. 8vance is niet aansprakelijk voor kosten of schade die voortvloeien uit een dergelijke overeenkomst enige andere rechtsverhouding.

 

5.3. 8vance en haar werknemers en/of vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor enige schade, in het bijzonder niet voor gederfde omzet of winst, gevolgschade of verlies van het gebruik, die voortvloeien uit de aanwending van het 8vance Platform of enige informatie die daarin is opgenomen, ongeacht of een aansprakelijkheid voor schade contractueel, wettelijk of anderszins gerechtvaardigd is, zelfs indien 8vance op de hoogte werd gesteld van de mogelijkheid van een dergelijke verplichting tot het betalen van een vergoeding.

5.4. 8vance is niet aansprakelijk voor verdere schade of verlies. In het bijzonder is 8vance niet aansprakelijk voor de aanvankelijke gebreken van het 8vance Platform.

 

5.5. De aansprakelijkheid voor het verlies van gegevens is beperkt tot gangbare inspanningen die nodig zijn om gegevens te herstellen als er regelmatig en in overeenstemming met de daaraan verbonden risico’s back-ups worden gemaakt.

 

  1. Verantwoordelijkheid en garanties van de Klant

 

6.1. Opdrachtgever verklaart en garandeert dat een geregistreerd gebruikersaccount namens Klant wordt aangelegd door een geautoriseerd medewerker, die vervolgens de geautoriseerde gebruiker van dit gebruikersaccount is en die gemachtigd om deze overeenkomst namens Klant aan te gaan en om de dienst volgens de voorwaarden van de overeenkomst te gebruiken. De Klant dient ervoor te zorgen dat alle informatie die aan 8vance wordt verstrekt, actueel, accuraat en volledig is.

 

6.2. De Klant verklaart en garandeert dat geen enkele informatie en geen enkele inhoud die hij mag plaatsen op het 8vance-platform in strijd is met de rechten van derden of met de toepasselijke wet- en regelgeving.

6.3. Klant zal 8vance, vertegenwoordigers van 8vance en medewerkers vrijwaren van alle claims die voortvloeien uit het gebruik van het 8vance Platform door Klant, hen te vrijwaren en schade voor 8vance te vergoeden. Dit geldt in het bijzonder (maar niet uitsluitend) voor:

 

  • schending van of schending van een bepaling van deze overeenkomst, in het bijzonder misbruik van het 8vance Platform;
  • schending van de toepasselijke wetgeving en/of schending van de rechten van derden.

 

  1. Duur en beëindiging

 

7.1. Deze overeenkomst komt tot stand met de registratie en aanvaarding door de Klant en wordt aangegaan voor de periode bepaald voor de dienst op de 8vance Platform. Aan het einde van deze periode wordt de overeenkomst met eenzelfde periode verlengd, tenzij een contractspartij de overeenkomst opzegt in lijn met de opzegtermijn bepaald voor de dienst op de 8vance Platform.

 

7.2. Bepalingen die uitdrukkelijk of naar hun aard niet worden beïnvloed door beëindiging van dit contract, met inbegrip van de bepalingen volgens paragraaf 6, blijven ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.

 

  1. Algemene bepalingen

 

8.1. De Klant kan rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van 8vance aan derden overdragen.

 

8.2. Onverminderd het bepaalde in deze overeenkomst, dienen wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst schriftelijk te geschieden.

8.3. Algemene voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing.

 

8.4. In het geval dat Klant een publiekrechtelijke rechtspersoon is, is Nederland de enige plaats van jurisdictie voor juridische geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst.

8.5. Indien afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst ondoelmatig, onwettig of onuitvoerbaar zijn of worden, zal de geldigheid van de overige bepalingen van dit contract niet worden aangetast.

 

8vance Matching Technologies BV

Arnoldus Janssenstraat 82

5935 BT Steijl

Nederland

 

Directeuren: Johannes A.G. Stoffels, P. van Marwyk

 

Inschrijving Kamer van Koophandel: KvK 55679218