Privacybeleid

We zijn blij dat u onze website bezoekt. De bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website is erg belangrijk voor ons. Daarom informeren wij u op dit moment welke van uw persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op de website van de 8vance, die kan worden bereikt onder het domein match.8vance.com evenals de verschillende subdomeinen (“onze website”).

Wie is verantwoordelijk en hoe bereik ik u?

Verantwoordelijk

voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU

8vance Matching Technologies BV

Kazernestraat 15a

5928 NL Venlo

Netherlands

info@8vance.com

 

Functionaris gegevensbescherming

Jasmin Lieffering – LITC
Bärenmarsch 3
31623 Drakenburg
DE
Jasmin Lieffering
info@litc.de

Waar gaat dit over?

Deze gegevensbeschermingsverklaring voldoet aan de wettelijke vereisten voor transparantie bij de verwerking van persoonsgegevens. Dit is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld informatie zoals uw naam, uw leeftijd, uw adres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum, uw e-mailadres, uw IP-adres of gebruikersgedrag bij het bezoeken van een website. Informatie waarmee we niet (of alleen met onevenredige inspanning) persoonlijk op u kunnen betrekking hebben, bijv. door anonimisering zijn geen persoonsgegevens. De verwerking van persoonlijke gegevens (bijv. Het verzamelen, opvragen, gebruiken, opslaan of verzenden) vereist altijd een wettelijke basis en een gedefinieerd doel.

Opgeslagen persoonlijke gegevens worden verwijderd zodra het doel van de De verwerking is voltooid en er zijn geen legitieme redenen om de gegevens verder te bewaren. We zullen u informeren over de specifieke bewaartermijnen en criteria voor opslag in de individuele verwerkingen. Desalniettemin bewaren we uw persoonlijke gegevens in individuele gevallen om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen en als er wettelijke bewaarplicht is.

Wie krijgt mijn gegevens?

Wij geven uw persoonsgegevens, die wij op onze website verwerken, alleen door aan derden als dit nodig is voor de vervulling van de doeleinden en in individuele gevallen wordt verzameld door de wettelijke basis (e..B. toestemming of het beschermen van legitieme belangen). Daarnaast geven we persoonsgegevens in individuele gevallen door aan derden als dit dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Potentiële ontvangers kunnen dan bijvoorbeeld zijn.B wetshandhavingsinstanties, advocaten, accountants, rechtbanken, enz.

Voor zover we dienstverleners gebruiken voor de werking van onze website, die persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met art. 28 GDPR als onderdeel van een orderverwerking namens ons, kunnen dit ontvangers van uw persoonsgegevens zijn. Zie het overzicht van elk verwerkingsproces voor meer informatie over het gebruik van processors en webservices.

Gebruik je cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die we naar de browser van uw apparaat sturen en opslaan als onderdeel van uw bezoek aan onze website. Als alternatief voor het gebruik van cookies kan informatie ook worden opgeslagen in de lokale opslag van uw browser. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies of lokale opslag (technisch noodzakelijke cookies). Andere cookies stellen ons daarentegen in staat om verschillende analyses uit te voeren, zodat we bijvoorbeeld de browser die u gebruikt wanneer u onze website opnieuw bezoekt herkennen en verschillende informatie naar ons kunnen verzenden (niet nodig cookies). Cookies stellen ons in staat om onze website gebruiksvriendelijker en effectiever voor u te maken, bijvoorbeeld door uw gebruik van onze website bij te houden en door uw voorkeursinstellingen te bepalen (bijvoorbeeld land- en taalinstellingen). Als derden informatie verwerken via cookies, verzamelen ze de informatie rechtstreeks via uw browser. Cookies veroorzaken geen schade aan uw apparaat. U geen programma’s uitvoeren of virussen bevatten.

Wij informeren u over de betreffende diensten waarvoor we cookies gebruiken in de individuele verwerking. Gedetailleerde informatie over de gebruikte cookies is te vinden in de cookie-instellingen of in de Consent Manager van deze website.

Welke rechten heb ik?

Onder de voorwaarden van de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene de volgende rechten:

 • Informatie in overeenstemming met art. 15 GDPR over de gegevens die over u zijn opgeslagen in de vorm van zinvolle informatie over de details van de verwerking en een kopie van uw gegevens;
 • Correctie in overeenstemming met art. 16 AVG van onjuiste of onvolledige door ons opgeslagen gegevens;
 • Schrapping overeenkomstig art. 17 AVG van de door ons opgeslagen gegevens, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • Beperking van de verwerking in overeenstemming met art. 18 GDPR, voor zover de juistheid van de gegevens wordt betwist, de verwerking onwettig is, we de gegevens niet meer nodig hebben en u weigert deze te verwijderen, omdat u deze nodig hebt om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met art. 21 AVG.
 • Gegevensportabiliteit in overeenstemming met art. 20 GDPR, voor zover u ons persoonsgegevens hebt verstrekt in het kader van toestemming overeenkomstig art. 6 sec. 1 lit. een GDPR of op basis van een contract op grond van art. 6 sec. 1 lit.b GDPR en deze werden door ons verwerkt door middel van geautomatiseerde procedures. U ontvangt uw gegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat of wij sturen de gegevens rechtstreeks door naar een andere verantwoordelijke persoon, voor zover dit technisch haalbaar is.
 • In overeenstemming met art. 21 AVG maakt u bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover deze worden uitgevoerd op basis van art. 6 sec. 1 lit. e, f GDPR en er zijn redenen om dit te doen, die voortvloeien uit uw specifieke situatie of als het bezwaar gericht is tegen direct marketing. Het recht om bezwaar te maken bestaat niet indien dwingende, dwingende redenen voor de verwerking worden bewezen of indien de verwerking wordt uitgevoerd voor de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Voor zover er geen recht is om bezwaar te maken bij individuele verwerkingen, wordt dit daarin vermeld.
 • Intrekking in overeenstemming met art. 7 sec. 3 AVG van uw gegeven toestemming met ingang van de toekomst.
 • Klacht onder art. 77 GDPR bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG. In de regel u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats, uw werkplek of ons hoofdkantoor.

Hoe worden mijn gegevens in detail verwerkt?

In het volgende informeren wij u over de individuele verwerking, de reikwijdte en het doel van de gegevensverwerking, de wettelijke basis, de verplichting om uw gegevens te verstrekken en de bijbehorende opslagtijd. Een geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen, inclusief profilering, vindt niet plaats.

Levering van de website

Type en toepassingsgebied van de verwerking

Wanneer u onze website bezoekt en gebruikt, verzamelen wij de persoonsgegevens die uw browser automatisch naar onze server verzendt. De volgende informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand:

 • IP-adres van de aanvragende computer
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Naam en URL van het opgehaalde bestand
 • Website van waaruit toegang wordt gemaakt (verwijzer URL)
 • Gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer, evenals de naam van uw toegangsprovider

Onze website wordt niet door onszelf gehost, maar door een dienstverlener die de bovengenoemde gegevens namens ons verwerkt in overeenstemming met art. 28 GDPR ten behoeve van bovengenoemde gegevens.

 

Doel en rechtsgrondslag

De verwerking wordt uitgevoerd om ons dwingend gerechtvaardigd belang bij het weergeven van onze website te waarborgen en veiligheid en stabiliteit te waarborgen op basis van artikel 6 (lit) f AVG. Het verzamelen van gegevens en de opslag in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Er is geen recht van bezwaar tegen de verwerking op basis van de uitzondering op grond van artikel 21, lid 1, AVG. Voor zover de verdere opslag van de logbestanden wettelijk verplicht is, wordt de verwerking uitgevoerd op basis van artikel 6( lid 1) lit.c GDPR. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om de gegevens te verstrekken, maar de toegang tot onze website is technisch niet mogelijk zonder het verstrekken van de gegevens.

 

Opslagtijd

De bovengenoemde gegevens worden opgeslagen voor de duur van de weergave van de website evenals om technische redenen voor een maximum van 7 dagen.